تعرفه خدمات برنزی

هزینه :

500 دلار

تعرفه خدمات نقره ای

هزینه :

1000 دلار

تعرفه خدمات طلایی

شهریه:

1500 دلار