دوره جامع YOS - حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز / آنلاین
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/06/01

پایان : 1402/02/01

شهریه : تماس بگیرید.

دوره جامع SAT - حضوری / آنلاین

محل برگزاری: تهران / آنلاین
برترین اساتید SAT ایران/ترکیه
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/05/15

پایان : 1401/12/15

شهریه : تماس بگیرید.

دوره فشرده YOS - حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز / آنلاین
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/06/01

پایان : 1401/11/01

شهریه : تماس بگیرید.

دوره فشرده SAT - حضوری / آنلاین

محل برگزاری: تهران / آنلاین
برترین اساتید SAT ایران/ترکیه
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/02/15

پایان : 1401/05/15

شهریه : تماس بگیرید.

دوره فشرده YOS - حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز / آنلاین
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/08/01

پایان : 1402/01/01

شهریه : تماس بگیرید.

کلاس جمع بندی نکته و تست YOS

محل برگزاری: تهران / آنلاین
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/11/01

پایان : 1402/02/01

شهریه : تماس بگیرید.