کلاس جامع یوس مرکزی

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 شهریور 1402

پایان : 15 اسفند 1402

شهریه کلاس عمومی:

50 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

100 میلیون تومان

کلاس جامع یوس مرکزی

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 آذر 1402

پایان : 15 اردیبهشت 1402

شهریه کلاس عمومی:

50 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

100 میلیون تومان

کلاس جمع بندی نکته و تست YOS

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1 بهمن 1402

پایان : 1 اردیبهشت 1403

شهریه : 20 میلیون تومان

کلاس ترکیبی SAT-YOS

برترین اساتید SAT-YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 شهریور 1402

پایان : 15 اردیبهشت 1402

شهریه کلاس عمومی:

100 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

150 میلیون تومان

کلاس جامع یوس مرکزی

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 شهریور 1402

پایان : 15 اسفند 1402

شهریه کلاس عمومی:

50 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

100 میلیون تومان

کلاس جامع یوس مرکزی

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 آذر 1402

پایان : 15 اردیبهشت 1402

شهریه کلاس عمومی:

50 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

100 میلیون تومان

کلاس جمع بندی نکته و تست SAT

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1 بهمن 1402

پایان : 1 اردیبهشت 1403

شهریه : 20 میلیون تومان

کلاس ترکیبی SAT-YOS

برترین اساتید SAT-YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 آذر 1402

پایان : 15 اسفند 1402

شهریه کلاس عمومی:

100 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

150 میلیون تومان

کلاس جامع Digital SAT

برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 شهریور 1402

پایان : 15 اسفند 1402

شهریه کلاس عمومی:

50 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

100 میلیون تومان

کلاس جامع Digital SAT

برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 آذر 1402

پایان : 15 اردیبهشت 1402

شهریه کلاس عمومی:

50 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

100 میلیون تومان

کلاس جمع بندی تهران/آنکارا

برترین اساتید YOS بین المللی
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1 بهمن 1402

پایان : 1 اردیبهشت 1403

شهریه : 20 میلیون تومان

کلاس ترکیبی SAT-YOS

برترین اساتید SAT-YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  15 اسفند 1402

پایان : 15 اردیبهشت 1403

شهریه کلاس عمومی:

100 میلیون تومان

شهریه کلاس نیمه خصوصی:

150 میلیون تومان