کلاس یوس مرکزی (گروه اول)

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  خرداد 1403

پایان : آبان 1403

شهریه:

50 میلیون تومان (اقساط 4 ماهه)

کلاس یوس مرکزی (گروه چهارم)

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  مهر 1403

پایان : اردیبهشت 1404

شهریه:

50 میلیون تومان (اقساط 4 ماهه)

کلاس یوس مرکزی (گروه دوم)

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  تیر 1403

پایان : آبان 1403

شهریه:

50 میلیون تومان (اقساط 4 ماهه)

کلاس یوس مرکزی (گروه پنجم)

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  آبان 1403

پایان : اردیبهشت 1404

شهریه:

50 میلیون تومان (اقساط 4 ماهه)

کلاس یوس مرکزی (گروه سوم)

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  مرداد 1403

پایان : آبان 1403

شهریه:

50 میلیون تومان (اقساط 4 ماهه)

کلاس یوس مرکزی (گروه ششم)

برترین اساتید یوس مرکزی ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  آذر 1403

پایان : اردیبهشت 1404

شهریه:

50 میلیون تومان (اقساط 4 ماهه)