دوره جامع YOS آنلاین

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  بهمن 1401

پایان : اردیبهشت 1402

شهریه: 30 میلیون تومان

دوره جامع SAT آنلاین

برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  بهمن 1401

پایان : اردیبهشت 1402

شهریه: 40 میلیون تومان

کلاس جمع بندی نکته و تست YOS

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/11/01

پایان : 1402/02/01

شهریه : 20 میلیون تومان

دوره فشرده YOS آنلاین

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  بهمن 1401

پایان : فروردین 1402

شهریه: 20 میلیون تومان

دوره فشرده SAT آنلاین

برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  بهمن 1401

پایان : فروردین 1402

شهریه: 20 میلیون تومان

کلاس جمع بندی نکته و تست SAT

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/11/01

پایان : 1402/02/01

شهریه : 20 میلیون تومان

دوره فشرده YOS آنلاین

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  اسفند 1401

پایان : فروردین 1402

شهریه: 10 میلیون تومان

دوره فشرده SAT آنلاین

برترین اساتید SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  اسفند 1401

پایان : فروردین 1402

شهریه: 10 میلیون تومان

کلاس جمع بندی ترکیبی YOS/SAT

برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/11/01

پایان : 1402/02/01

شهریه : 20 میلیون تومان