دوره جامع YOS - حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/07/09

پایان : 1402/02/15

شهریه (حضوری) : 40 میلیون تومان

شهریه (آنلاین) : 30 میلیون تومان

دوره جامع SAT - حضوری / آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید SAT ایران/ترکیه
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/07/09

پایان : 1402/02/14

شهریه (حضوری) : 40 میلیون تومان

شهریه (آنلاین) : 30 میلیون تومان

دوره جامع YOS/SAT
حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS و SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/07/09

پایان : 1402/02/15

شهریه : 65 میلیون تومان

دوره فشرده YOS - حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/07/09

پایان : 1401/11/20

شهریه (حضوری) : 40 میلیون تومان

شهریه (آنلاین) : 30 میلیون تومان

دوره فشرده SAT - حضوری / آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید SAT ایران/ترکیه
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/02/15

پایان : 1401/05/15

شهریه (حضوری) : 40 میلیون تومان

شهریه (آنلاین) : 30 میلیون تومان

دوره نیمه فشرده YOS/SAT
حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS و SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/07/09

پایان : 1401/12/19

شهریه : 65 میلیون تومان

دوره فشرده YOS - حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/08/14

پایان : 1402/01/23

شهریه (حضوری) : 40 میلیون تومان

شهریه (آنلاین) : 30 میلیون تومان

کلاس جمع بندی نکته و تست YOS

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/11/01

پایان : 1402/02/01

شهریه : 20 میلیون تومان
-

دوره فشرده YOS/SAT
حضوری/آنلاین

محل برگزاری: تهران / البرز
برترین اساتید YOS و SAT ایران
به همراه تیم آموزشی توران آکادمی

شروع :  1401/04/01

پایان : 1401/09/15

شهریه : 65 میلیون تومان