دانش آموزان موفق توران آکادمی

نفر بعدی، شما هستید...

alimojtahedi

آقای علی مجتهدی

دندانپزشکی دانشگاه حاجت تپه

خانم ملیکا گرجی

دندانپزشکی دانشگاه اوکان
orkidehhonardan

خانم ارکیده هنردان

فیزیوتراپی دانشگاه باهچه شهیر
kimiabahmani

خانم کیمیا بهمنی

دندانپزشکی دانشگاه یدی تپه
sabasaadati

خانم صبا ساداتی

معماری دانشگاه آبانت عزت
setayeshnajafi

خانم ستایش نجفی

داروسازی دانشگاه باهچه شهیر
sajadshaker

آقای سجاد شاکر

مکانیک دانشگاه عدنان مندرس
nedaaghaie

خانم ندا آقایی

پزشکی دانشگاه عدنان مندرس
dibamirvakili4

خانم دیبا میروکیلی

پزشکی دانشگاه قاضی

خانم هیلدا آتش روز

فیزیوتراپی دانشگاه ساکاریا
taranedadgar

خانم ترانه سادات دادگر

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
nadiarashidabadi

خانم نادیا رشید آبادی

داروسازی دانشگاه بیرونی
Darabi

آقای محمد دارابی

فیزیوتراپی یدی تپه
sepidehalizade

خانم سپیده علیزاده

پزشکی دانشگاه بیرونی

آقای امیرعلی هاشمی

پزشکی دانشگاه دوکوز ایلول
hesanehelalbeigi

خانم حسانه حلال بیگی

داروسازی دانشگاه باهچه شهیر

خانم هانیه اعتمادی

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
amirhosseintahmuri

آقای امیرحسین طهموری

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
delaramdadfar

خانم دلارام دادفر

داروسازی دانشگاه باشکنت
farimahmehraji

خانم فریماه معراجی

معماری دانشگاه آبانت عزت

خانم زهرا مردانه

کسب امتیاز 1470 آزمون SAT
liliabaghaie

خانم لیلیا بقایی

کامپیوتر دانشگاه دوکوز ایلول
maryamjafari

خانم مریم جعفری

دندانپزشکی دانشگاه عدنان مندرس
zahraensafi

خانم زهرا انصافی

داروسازی دانشگاه مدیپل

خانم شاییلین زارعیان

دندانپزشکی دانشگاه اوکان

خانم ناز صوفی

پزشکی دانشگاه باشکنت

خانم صوفیا صانع

داروسازی دانشگاه باشکنت

خانم رومینا محمدی

دندانپزشکی دانشگاه بیرونی
pegahkhayamfar

خانم پگاه خیام فر

دامپزشکی دانشگاه دوکوز ایلول
nirvanabaghaie

خانم نیروانا بقایی

آشپزی دانشگاه دوکوز ایلول

خانم فاطمه انصافی

داروسازی دانشگاه مدیپل

کارنامه دانش آموزان

موفقیت شما، آرزوی ماست...

alimojtahedi

Sams Roy

maralrusta

Sams Roy

melikagorji

Sams Roy

seyededibamirvakili

Sams Roy

parmidaimani

Sams Roy

mohammadmiladtouran

Sams Roy

shailinzareian

Sams Roy

Sams Roy

melikamanteghi

Sams Roy